Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 có diễn biến vô cùng phức tạp, nhà trường đã xây dựng kế hoạch Họp phụ huynh cuối năm học 2020-2021 với hình thức  trực tuyến đối với từng lớp. Thành phần họp gồm có giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh.